FAQ

W przypadku urządzeń zasilanych paliwami płynnymi (gaz, olej) ważne jest sprawdzenie czy warunki zasilania i sposób montażu odpowiadają parametrom dostarczonych urządzeń. Pierwsze uruchomienie urządzeń ma na celu potwierdzenie, że urządzenia zostały poprawnie zamontowane i mogą być bezpiecznie eksploatowane w miejscu ich zainstalowania. Jest ono też warunkiem koniecznym ważności gwarancji na urządzenia. Pierwsze uruchomienie urządzeń jest też zwykle terminem, który rozpoczyna okres gwarancji na urządzenia (szczegóły w karcie gwarancyjnej).

Winterwarm udziela gwarancji na urządzenia pod warunkiem ich obsługi serwisowej realizowanej przez osoby do tego upoważnione i zgodnie z wytycznymi karty gwarancyjnej i dokumentacji technicznej urządzeń. Decyzję o wyborze sposobu prowadzenia serwisu urządzeń podejmuje kupujący na etapie ich zakupu, przed pierwszym uruchomieniem urządzeń. Kupujący ma prawo we własnym zakresie realizować usługi serwisowe lub wskazać do tego inny podmiot. Istnieje też możliwość wyboru oferty usług serwisowych Winterwarm realizowanych przez serwis fabryczny – Supportech Sp. z o.o. (warunki oferty określane w ofercie sprzedaży urządzeń).

W związku z powyższym serwis urządzeń prowadzi podmiot, który dokonał uruchomienia urządzeń co powinno być zanotowane w protokole uruchomienia urządzeń.

Sprawy związane z obsługą utrzymania urządzeń w tym. zlecenie naprawy, wymiana części zamiennych i podobne prosimy zgłaszać bezpośrednio do Supportech (link).

Wybór obsługi serwisowej bez udziału Supportech nie zobowiązuje Winterwarm do jakichkolwiek odpowiedzialności związanych z kosztami prac serwisowych. Wymianę części zamiennych, koszty dojazdu, dostępu i inne związane z wykonaniem usługi (poza wymianą części zamiennych w okresie gwarancji) wykonawca realizuje na własny koszt i ryzyko.

W przypadku zlecenia pierwszego uruchomienia przez serwis fabryczny Supportech zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza (link), który zawiera niezbędne informacje dot. warunków uruchomienia. Formularz kierowany jest bezpośrednio do serwisu dzięki czemu proces rejestracji zlecenia i ustalenia terminu prac przebiega bez zbędnej zwłoki.

W przypadku pierwszego uruchomienia realizowanego bez wsparcia Supportech wypełniony protokół uruchomienia (link) należy przesłać bezpośrednio do naszego serwisu (link), który, po weryfikacji, wprowadzi uruchamiane urządzenia na listę urządzeń objętych gwarancją.

Warunki gwarancji orz dokumentcja techniczna urządzeń wymaga dokonania corocznych przeglądów technicznych. Szczegóły zawarte w Warunkach Gwarancji oraz DTR urządzeń.

Nieprawidłowości związane z dostawą tj. braki towarów, uszkodzenia towarów, niezgodności z WZ lub inne podobne prosimy wyjaśniać z dz. logistyki (dane do tej pory KP). Przypominamy, że stwierdzone uszkodzenie przesyłki musi być potwierdzone protokołem spisanym z przewoźnikiem. W przypadku braku protokołu szkody ustalenie odpowiedzialności za szkodę może być nie możliwe do ustalenia.

Sprawy związane z nieprawidłowym działaniem urządzeń w tym. zlecenie naprawy, wymiana części zamiennych i podobne najlepiej zgłaszać bezpośrednio do podmiotu zobowiązanego do realizacji usług serwisowych (proszę sprawdzić w protokole uruchomienia urządzeń). Uwaga! Naprawy zlecane do serwisu fabrycznego Supportech wymagają podania danych niezbędnych do identyfikacji produktu, usterki etc. wysłanych za pomocą formularza (link).

Korzystanie z formularzy dot. zamówienia, uruchomienia, naprawy, etc ma na celu zebranie niezbędnych informacji umożliwiających sprawną obsługę zlecenia. Aktualne formularze znajdują się w zakładce (link).

Od roku 2015 wszelkie sprawy związane z obsługą posprzedażną tj.: uruchomieniem urządzeń, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, przeglądami, naprawami, sprzedażą/wymianą części zamiennych zostały powierzone spółce – Supportech. Zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z Supportech i odwiedzania ich witryny(link) gdzie znajdą Państwo dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje dot. obsługi serwisowej naszych urządzeń.

Ogrzewanie nadmuchowe lub promiennikowe określa sposób przekazywania do pomieszczenia energii wytworzonej przez urządzenie (ciepła) oraz determinuje rodzaj urządzeń, które to realizują.

Ogrzewanie nadmuchowe realizowane jest za pomocą urządzeń, które wytwarzają strumień powietrza ogrzewanego przez wymiennik ciepła będący składową urządzenia. W efekcie dużego tempa mieszania się mas powietrza następuję szybkie podniesienie temperatury w całej przestrzeni ogrzewanej i poprawa komfortu osób tam przebywających.

Ogrzewanie promiennikowe realizowane przez promienniki podczerwieni jest sposobem ogrzewania, który opiera się na zasadzie przenoszenia ciepła przez promieniowanie. Urządzenie podczas pracy rozgrzewa emiter, który emituje energię w postaci fal podczerwonych. Osoby i przedmioty znajdujące się w polu działania urządzenia mogą odczuwać większe ciepło niż wynikające tylko z temperatury powietrza. Działanie urządzenia jest powierzchniowe (w odróżnieniu od nadmuchowego, które jest objętościowe) co znaczy, że bezpośrednie oddziaływanie promiennika jest limitowane powierzchnią zależną od kilku czynników. Cecha ta pozwala w specyficzny sposób wykorzystać działanie urządzeń np. do ogrzewania strefowego lub stanowiskowego.

Oba typy ogrzewania stosowane są powszechnie w ogrzewaniu hal ale ich wybór zależy od specyficznych warunków pomieszczeń. Dalszych informacji jak i pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania udzielą Państwu nasi pracownicy.

Promieniowanie podczerwone emitowane przez promienniki grzewcze jest naturalnym procesem występującym powszechnie w naturze. Efekt promieniowania podczerwonego występuje nieustannie i w każdej przestrzeni. Jest on zależny wyłącznie od różnicy temperatur sąsiadujących ze sobą ciał. W każdym momencie i wszędzie następuje wymiana energii z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temp. niższej (np. ciało człowieka odczuwa ciepło w niedalekiej odległości od promiennika podczerwieni). Jest zatem zjawisko, które nas otacza, tworzy świat, w którym żyjemy a ponadto sami jesteśmy jednym z jego czynników.

Efekt unoszenia ciepła jest naturalnym zjawiskiem wynikającym z różnicy gęstości mas powietrza o różnej temperaturze i oddziaływującej na nie grawitacji. W przestrzeniach zamkniętych efekt ten wzmaga się i jest obserwowany w postaci zalegających warstw powietrza pod dachem/sufitem pomieszczenia. Takie uwarstwienie mas powietrza poprzez kumulację ciepłego powietrza pod dachem powoduje zwiększone straty pomieszczenia przez dach i zwiększone koszty zużycia energii. Osłabiając ten proces stratyfikacji (uwarstwienia) możemy odzyskać znaczne ilości energii już skumulowanej pod dachem obniżając tym samym zużycie energii na cele grzewcze. Destratyfikatory mają na celu sprowadzenie ogrzanych już mas powietrza spod dachu w kierunku strefy przebywania ludzi. Korzyści związane z działaniem destratyfikatorów mogą redukować ilość zużytej energii nawet o 30%. (link do karty Pomocnicze)

Mówiąc o działaniu hybrydowym w ogrzewnictwie myślimy o rozwiązaniu, które zawiera w sobie 2 (lub więcej) składowe zasilane z różnymi paliwami (np. zasilanie elektryczne i gazowe). Rozwiązania takie stają się coraz częstsze w dobie powszechnie stosowanych pomp ciepła. W zawiązku ze spadkiem wydajności pompy ciepła wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej muszą one wspomagać swoje działanie wykorzystując źródło szczytowe. Podstawowe rozwiązanie źródła szczytowego to grzałka elektryczna uruchamiana w okresach zimnych. Jest to rozwiązanie, które jednak generuje wysokie koszty. Ponadto instalacja dużej mocy może wiązać się z brakiem zdolności sieci energetycznej i ograniczeniami przyłączenia pompy ciepła do sieci. Urządzenia hybrydowe pomagają rozwiązać powyższe problemy. W perspektywie rosnących cen energii elektrycznej oraz dalszego braku modernizacji systemu energetycznego w Polsce rozwiązania hybrydowe znajdować będą coraz szersze grono zainteresowanych. Przykładem typowego (ale za razem nowatorskiego) urządzenia hybrydowego jest model Qwikshift prod. Winterwarm. Więcej o Qwikshift.

Copyright – Winterwarm Polska Sp. z o.o. – 2020

Porozmawiaj z nami